Балансирано изпълнение на бюджета на Община Казанлък за 2016г.

30 Август 2017, 20:29 |

В Залата на Информационния център на ул.“Искра“№4 се състоя обществено обсъждане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Казанлък за 2016 г.

Параметрите на бюджета представи Славена Бояджиева, директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в Общината. В публичното представяне на финансовите резултати взеха участие и заместник-кметовете Михаил Михайлов и Даниела Коева.

Първоначалният план на бюджетната рамка е бил в размер на 42 млн. 865 127лв., а отчетът към края на 2016г. е за 44 231 487лв., с близо 6 млн. лв. повече в сравнение с предходната 2015-а.

Взаимоотношенията с централния бюджет спрямо уточнения в началото на годината е с близо 3 млн. лв. повече - 27 008 961лв. в началото на 2016-та, а са отчетени са 29 971 534лв. - Правителствотоотпусна допълнително средства за улици и за изграждане на новия Музей на розата.

Увеличението на данъчните приходи през 2016г. спрямо 2015г. е над половин милион. С най-голям относителен дял е събираемостта на данък „МПС“ и данъка върху недвижимите имоти. При планирани данъчни приходи 3 765 500 са отчетени 4 856 886, преизпълнение с около 130%.

При неданъчните приходи изпълението е 93%, с увеличени постъпления в размер на 2,7 млн. лв.

Неданъчни приходи 11 832 358 по отчет, с основно перо са общинските такси, с най-голям дял от тях е такса „Битови отпадъци“. Значителни са ръстът и преизпълнението на приходите от общинска собственост, а с по-нисък ръст са тези от продажба, лихви и санкции.

Основно Общината е дофинансирала към делегирания държавен бюджет в сферата на образованието. Разходите за издръжката на детските ясли са били повече, благодарение на компенсации в Детска млечна кухня за сметка на нейната издръжка.

Пресцентър на община Казанлък