Изработване на помощен план на „Старите лозя“

20 Август 2020, 10:00 |

Община Казанлък съобщава, че във връзка с обявление в Държавен вестник, брой:73, от дата 18.08.2020 г., относно изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти, съгласно §4к, ал.1 от ПЗРЗСПЗЗ на местност „Старите лозя“ (подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“), находящи се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите на §4 от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще се проведе в сградата на Общинска администрация по график от 02.09.2020 г. до 04.09.2020 г. (включително).

ИВАНКА ИВАНОВА

Секретар на Община Казанлък