КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГЛАСУВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

28 Януари 2020, 12:20 |

„За“ кандидатстване с проект за модерно улично осветление гласуваха общинските съветници на Казанлък на заседанието си днес. Проектното предложение на Община Казанлък е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Минималният размер на индивидуалната БФП е в размер на 200 000 евро (391 166 лева). Екипът на Кмета Галина Стоянова възнамерява да кандидатства за максималната обща стойност на бюджета в размер на 1 173 498 лева с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

В проектното предложение е предвидена смяна на осветителните тела в град Казанлък и в няколко населени места на територията на общината, модернизация на системата за управление на уличното осветление в тях и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия.

Община Казанлък разполага с изготвено през 2017 г. обследване за енергийна ефективност за реконструкция и модернизация на уличното осветление, което е актуализирано през м. януари 2020 г. Съгласно изискванията за кандидатстване, през същия месец ще бъде входирано за преглед и становище от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). По настоящата процедура за финансиране са допустими само проекти, които са получили от АУЕР Становище за съответствие с вписано одобрение на Доклада от обследването за енергийна ефективност.

На база на одобрения доклад от обследването ще бъде изготвен работен проект, който да бъде подаден на етапа на кандидатстване.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 18 (осемнадесет) месеца, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 март 2020 г.