Кметът отговаря: Община Казанлък е изпълнила всички мерки, които касаят системата за управление на отпадъците

25 Юли 2019, 16:19 |

Създадена е сепарираща система, компостираща система, претоварна станция, система за разделно събиране на отпадъците, система за депониране на отпадъците

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

        Във връзка с Ваше питане с вх.№ ОС-3008/19.07.2019 предоставям на вниманието Ви следната информация:

По т.1 от питането:

Уведомявам Ви, че на 13.06.2019г. на електронната страница на Община Казанлък (https://www.kazanlak.bg/page-9045.html) е публикуван проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, което публикуване е задължително условие съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове преди същия да бъде внесен в общински съвет за обсъждане и приемане. Към настоящия момент се извлича и систематизира информацията за постъпилите предложения и становища по проекта на наредба от граждани и организации и същите ще бъдат внесени в Общинския съвет. Действията на Администрацията са в резултат на резолюция от 01.04.2019г. на председателя на ОбС-Казанлък за сваляне от сайта на съвета на Наредба №23 доколкото същата при инцидентен съдебен контрол е установено, че не е загубила правното си действие.

С оглед горното се установява, че в следващия месец въпреки публикуването на наредбата на сайта на Община Казанлък, като вносител, същата ще следва да бъде подложена на обществено обсъждане от ОбС и едва тогава приета.

Що се отнася до отговора на въпроса „Защо сега?“ Ви напомням, че съгласно чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА „Общинският съветник има право да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения“. Същото правомощие е посочено и в чл.22, ал.1, т.2 от ПОДОБС-Казанлък.

Вие, като председател или член в няколко постоянни комисии в Общински съвет,  след като сте били запознати с изискването на законодателството, също сте имали право на законодателна инициатива по смисъла на чл.93 от ПОДОБС, което не сте извършили и което ми дава основание също да Ви задам въпроса Защо не сте? И защо питате сега, след като вече има публикуван проект на наредба, който не изхожда от Вас?

Следва да имате предвид, че с въпроса дискредитирате самата себе си, доколкото принадлежността Ви към състава на  местния законодателния орган – ОбС предопределя задължението Ви лично и като колективен орган да подготвяте и внасяте проекти на нормативни актове, а изпълнителната власт, в лицето на кмета и останалите органи – да ги прилагат.

По т.2 и т.3:  общинската програма за управление на  дейностите по отпадъците са включени редица мерки, които са насочени към недопускане събирането по нерегламентиран начин, както и ограничаване разпространението на тези отпадъци. В този смисъл през годините и в изпълнение на Програмата са сключени редица договори :

-          с ДЗЗД “Екосорт Казанлък“ за предоставяне на услуги по предварително третиране на отпадъци, генерирани на територията на община Казанлък, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране.

-          с “Екобулпак“ АД за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки-отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, заведения за хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм на територията на община Казанлък.

-          с  Консорциум - “Регионална система за управление на отпадъците“ /Претоварна станция/

-          с “Екобулсорт“ ЕАД за експлоатация и стопанисване  на общинска площадка за открито /аеробно/  компостиране в редове на разделно събрани биоразградими отпадъци

Увеличаването на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци ще намали риска за населението и околната среда. Изграждането на инсталации е заложено като мярка в Общинската програма в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Обявена е “Обществена поръчка  за избор на изпълнител за строителни дейности по рекултивация на  депо за твърди битови отпадъци, местност “Каракос“,с.Черганово

Изготвен е проект за Рекултивация чрез експлоатация на общинско депо за неопасни /инертни,строителни/ отпадъци в местност “Голяма Варовита“ с.Шейново.

Реализацията на всички тези проекти и мероприятия през годините е ставало винаги и само след решения на Общинския съвет, въз основа на които те са реализирани. Отчитането на проектите текущо и ежегодно намира отражението си в отчетите за бюджетите на съответната финансова година и в тези за следващата, с които, надявам се, сте се запознавали своевременно. Ето защо смятам, че в достатъчна степен и напълно своевременно общинския съвет не само е бил информиран за основните стъпки, предприети в изпълнение на Общинската програма, но и в голяма степен е участвал и дал своя принос за това.

 

 

С уважение:

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък