НОВ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ОТВОРИ ВРАТИ ДНЕС В КАЗАНЛЪК

01 Ноември 2021, 11:35 |

В изпълнение на  Заповед № 1982/29.10.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, днес бе разкрита новата социална услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък.

         В Дневния център ще се предоставя подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък и на териториите на съседните общини: Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

         Новият център позволява обгрижване на деца и младежи от 3 до 35-годишна възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др. Услугата е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

         Новата социалната услуга ще даде възможност на семействата на деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение.

Желаещите да ползват услугите в новоразкрития Дневен център е необходимо да се обърнат към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. Повече информация относно дейността и организацията на работа може да бъде получена на място в сградата на Дневния център на адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, до блок № 7.

За качествено организиране, управление и функциониране на Дневния център е предвиден  персонал на следните длъжности: Ръководител, Социален работник, Социален педагог, Специален педагог, Психолог, Рехабилитатор, Логопед, Медицински специалист, Трудотерапевт, Детегледачка, Касиер/домакин, Счетоводител, Шофьор, Общ работник / огняр и Хигиенист.

          Проектът има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности.

Социалната услуга е по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ. Общата стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.