Нови електронни услуги за записване в детски градини и училища в Казанлък

27 Март 2018, 14:29 |

От 2018 г. Община Казанлък ще предостави две нови електронни услуги за удобство на гражданите – за прием на децата в детските градини и за прием в подготвителни групи и първи клас в училищата в град Казанлък.

Целта на новите услуги е подобряване на прозрачността, информираността и достъпа до база данни, подобно на въведените модели в много други български общини. Записванията на място и онлайн ще бъдат абсолютно равностойни.

Поредни разяснения по промените бяха направени на среща днес в Зала №6 на Община Казанлък от заместник-кмета по „Проекти с външно финансиране и хуманитарна политика“ Цветолина Симеонова, в качеството й и на училищен директор, Мария Колева, началник-отдел „Хуманитарни политики“, директори на детски градини и училища пред журналисти от местни медии.

Предстои на редовната сесия на Общински съвет – Казанлък този четвъртък, 29-ти март общинските съветници да гласуват нова Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, в която се регламентират дейностите по електронния прием.

Освен за местата в първа група (3-годишни) ще може да се кандидатства и за свободните места в останалите групи на детските градини. Съгласно графика на дейностите, от 4 април 2018 г. до 16 април 2018 г., включително родителите ще могат да подават заявления за първо класиране и онлайн на https://dg.kazanlak.bg  ( a не както до сега само на място в детските градини). Резултатите ще бъдат обявени на 19 април, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 20 до 27 април, включително. От месец април до края на годината, включително месец декември, системата ще бъде отваряна за кандидатстване и ще се виждат всички свободни места към дадения момент. Пълният график за прием в детските градини може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Детски градини“, както и на https://dg.kazanlak.bg.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

За всяко населено място с повече от едно училище българските общини разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния / настоящия адрес на детето, като се определят и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците, съобразно изискванията на чл.43 на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

В Община Казанлък са утвърдени Система за прием в първи клас за училищата в гр.Казанлък и административните райони за обхват на учениците към всяко училище. Районирането важи само за училищата в града и не засяга приема в училищата в другите населени места в общината.

Съгласно водещия критерий децата са разпределени в следните групи:

Първа група – деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният / настоящият адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Втора група - деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният / настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

Трета група - деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният / настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Четвърта група – деца с постоянен / настоящ адрес, извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Приемът се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

В електронната система е заложено за всяко дете да участва с по-благоприятния от двата вида адрес (постоянен / настоящ), като се прави автоматична проверка с базата данни от ГРАО.

Родителите / настойниците могат да подават заявление по електронен път https://school.kazanlak.bgили на място в училище, което е избрано по първо желание. Двата начина на подаване на заявление са равностойни. Всички заявления се регистрират в електронната система. При подаване на заявлението родителите могат да изпишат последователно всичките осем училища в гр.Казанлък, които извършват прием в първи клас, като според реда на тяхното желание получават и съответния брой точки.

Съгласно графика на дейностите за първо класиране, родителите ще могат да подават заявления от 25 май 2018 г. до 31 май 2018 г., включително.  Обявяването на резултатите ще бъде на 5 юни, а от 6 юни до 8 юни, включително ще става записването на класираните деца в училищата. Пълният график за прием в подготвителни групи и първи клас в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“, както и на https://school.kazanlak.bg.

Както за приема в детските градини, така и тук обръщаме внимание, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране.

Както за приема в детските градини, така и за училищата всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията - онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление или на място в училище, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.

И за двата вида прием – в детските градини и в училищата – класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Политиката на Общината за училищния план-прием в община Казанлък е съобразена с данните от ГРАО за децата на години за задължителна предучилищна и училищна подготовка, училищната мрежа и действащата нормативна уредба и дава основните насоки на училищните директори за утвърждаване на броя паралелки.

С извършените през последните няколко години от Община Казанлък основни дейности по обновяване на образователната инфраструктура всички училища на територията на общината работят в реални конкурентни условия. Направените промени на държавно и общинско нива за по-балансирано разпределение на субсидиите в сферата на образованието дават възможност на всички училища на територията на общината за по-спокойна и качествена работа, а от там и на по-добро общо качество на живот.

 

Пресцентър на община Казанлък