Обсъждането на Програма за облагородяване на междублоковите пространства беше един от акцентите по време на проведеното днес редовно заседание на Общинския съвет в Казанлък

24 Септември 2020, 11:30 |
По думите на общинския съветник Илиана Жекова, Програмата е изготвена от общинска администрация по предложение на общинските съветници от ПП ГЕРБ: „Предложението ни беше продиктувано от поляризацията на мнения на наши съграждани, с които сме обсъждали темата относно премахване на металните гаражи или оставянето им. Основната ни цел е да осигурим условия нашите съграждани да обитават по – привлекателна, по-безопасна, по-красива и социална среда.“ Жекова поясни и каква е допустимостта на програмата, като по нею могат да кандидатстват за финансиране цели сгради - блокове в режим на етажна собственост, построени върху терени – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство. Програмата ще стартира от 1 януари 2021г., като от тази дата ще започне приемането на документи в Община Казанлък, чрез заявление по образец. Към него трябва да бъде приложен протокол от проведено Общо събрание на етажната собственост с взетите решения. Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Жекова подчерта, че в Програмата са посочени няколко варианта допустими дейности за вида благоустрояване на междублоковите пространства, като е предоставена възможност на гражданите да заявят какво точно желаят да бъде изградено –паркинг, зона за отдих и озеленяване, зона за спорт, детски кът или др., но при наличие на необходимото мнозинство от етажната собственост – не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части. В срок от 30 дни след подаване на заявлението, комисия от експерти, определени със заповед на кмета на общината се произнася по допустимостта на предложението в съответствие с конкретни критерии. Сред критериите са предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащия Подробен устройствен план,а също така, в предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство, както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми. Важен критерий е и да има решение на Общото събрание на етажната собственост или Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание с необходимото мнозинство - не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части, относно желанието за участие в програмата и вида на желаното благоустрояване. Илиана Жекова поясни още, че при одобрение на кандидата, експерти в Община Казанлък подготвят идейно решение за облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се предоставя на заявителите за разглеждане и приемане. Заявителите следва да приемат идейното решение, с повече от 67 % идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по законов ред. След представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Общински съвет.