Община Казанлък обявява открит конкурс за идеен проект на съвременни пластики в градска среда – парк „Розариум“

05 Април 2019, 17:27 |

Община Казанлък обявява открит конкурс за идеен проект на съвременни пластики в градска среда – парк „Розариум“.

Конкурсът е насочен към съвременните визуални решения за публични пространства. Целта на конкурса на Община Казанлък да бъдат избрани идейни проекти за съвременни, оригинални художествени пластики, които да послужат за реализация на пластики в парк „Розариум“, гр. Казанлък. Инициативата е част от политиката на Община Казанлък за утвърждаване на Града на розите като съвременен европейски град, познат не само с културно-историческото си наследство, но и с високите си съвременни изиксвания към пластичното изкуство.

Право на участие имат всички български физически и/или юридически лица или техни обединения, с опит в областта на художественото и/или пластично изкуство, които могат да предложат нови, интересни, оригинални идеи и концепции за пластична реализация в градската среда на Казанлък.

Одобрените идейни проекти ще позволят на Община Казанлък да възложи впоследствие изработката на 2 броя скулптурни композиции.

Конкурсната програма и всички нейни приложения са публикувани на интернет страницата на община Казанлък – www.kazanlak.bg, рубрика „Търгове и конкурси“ – „Конкурси“. https://www.kazanlak.bg/cat-585.html

Конкурсните проекти и документите от Раздел III „Изисквания към участниците“ се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул.„Розова долина” №6, информационен център, гише №2. - Задаване на въпроси към Възложителя, Община Казанлък: до 17:00 ч. на 29.04.2019 г.

Наградите от Община Казанлък за отличените са:

-  За класирания на първо място участник – парична награда в размер на

1 000 лв.

- За класирания на второ място участник – парична награда в размер на 800 лв.

- За класирания на трето място участник – парична награда в размер на 500 лв.

Крайният срок за участие в конкурса е 08.05.2019 г., сряда.

Пресцентър на община Казанлък