ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОЛАГА УСИЛИЯ В ПОСОКА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

02 Февруари 2024, 18:05 |
Това стана ясно на среща между представители на общинска администрация и бизнеса. Тя бе във връзка със заповед на кмета Галина Стоянова от 27 ноември м.г., с която фирмите в Казанлък трябва да изпълнят задължението си за разделно събиране на отпадъците. ,,През последните години Общинска администрация последователно полага усилия да раздели потоците на генерираните отпадъци на територията на общината още при образуването им.,, каза заместник-кметът Даниела Коева.
Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), собственици и ползватели на търговски обекти, още от 2012 година, имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки от дейността си. Те са информирани от Община Казанлък за реда, по който отпадъците трябва да се предават за последващо рециклиране.
Заместник кметът подчерта, че през 2024 година вече е крайно наложително спазването на екологичното законодателство в областта на отпадъците и, че е важно да се вземат мерки. Целта е тези отпадъци от опаковки да не попадат в системата за сметосъбиране на територията на града и общината, която има за цел да събере и транспортира битовите отпадъци до регионалната система. Те трябва да бъдат разделяни още при източника им по съответния, регламентиран от закона ред, да бъдат транспортирани и рециклирани, което ще помогне на всички ни за справяне с проблема с генериране на отпадъци.
Ползвателите на търговски обекти са задължени да потърсят възможности чрез договори с организации по оползотворяване на отпадъци или други юридически лица, притежаващи разрешително за тяхното оползотворяване, да събират, транспортират и преработват отпадъците от опаковки. На интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора има списък с фирмите, предоставящи тези услуги според това какво разрешително притежават за съответния вид отпадък. От 1 януари 2013 г. всички административни, стопански и производствени сгради, както и ползвателите на търговски обекти в населените места с над 5000 жители, са длъжни да събират разделно отпадъците си и да ги предават на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.
 
Всъщност от 2013 г. Община Казанлък не е санкционирала магазини, ресторанти, заведения, за това че изхвърлят опаковките си, предимно кашони в контейнерите за битов отпадък, като често ги препълват с 2/3 кашони.
 
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице.
 
Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и в зависимост от  количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред.