ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

07 Април 2021, 09:00 |

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/. Съгласно чл.93 от ЗСУ  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация и се предоставя на:

 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред и степен на намалена работоспособност.
 2. деца с трайни увреждания с трайни увреждания с определена чужда помощ
 3. пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Възрастни хора в надтрудоспособна възраст, навършили определената в чл. 68, ал 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Лица в невъзможност от самообслужване, които не могат самостоятелно да задоволят своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете ( за справка)
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

 

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ заявяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

 • В сградата на Община Казанлък на Гише № 5 в Информационен център, с адрес: гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, всеки работен от 08:30 ч.-12:30 ч. и 13:30 ч. – 17:30 ч.
 •             По телефон: 0431/98252
 •             По електронна поща: n.antonova@kazanlak.bg

Допълнителна информация след подаване на Заявление- декларация към Община Казанлък, може да получите от Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на телефон: 0876/766-020, всеки работен ден (понеделник-петък) от 09:00 ч. до 18:00 часа  

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ :

заявление-декларация