ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” И ПРЕЗ 2022 Г.

21 Февруари 2022, 11:05 |

ПРЕЗ ЯНУАРИ 2022 Г. СМЕ ДОСТИГНАЛИ ДО 143 НУЖДАЕЩИ СЕ

И през тази година на територията на община Казанлък продължава да се предоставя услугата “Патронажна грижа”, с помощта на която възрастни хора, лица с увреждания и хора под карантина получават здравно-социални услуги и доставки на храна и лекарства в домовете си.

През първия месец на годината интегрирана здравно – социална услуга са получили общо 143 нуждаещи се, а помощ при осигуряване и закупуване на хранителни продукти и лекарства са получили 15 възрастни мъже и жени, включително и един карантиран човек.

„Екипите на патронажната грижа ще продължат да извършват доставки до домовете на хората, като храната и лекарствата се закупуват със средства на нуждаещите се. За предоставянето на здравно-социалната услуга ще продължават да се грижат специалисти – медицински сестри и домашни санитари”, заяви кметът Галина Стоянова и припомни, че целта на Общината е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на ковид-19.

Чрез изпълнението на проекта се подпомагат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, като се обезпечи сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници. Ще бъдат финансирани дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др.

Допустими потребители за ползване на патронажни грижи по настоящия проект са:

•  Хора с увреждания;

•  Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

•  Лица над 54 г.;

•  Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Срокът за реализиране на дейностите е 14 месеца, като същинското предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и започна на от 01.05.2021 г.

Изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ започна през март миналата година, съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9OP001-6.002-0025 между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Казанлък с предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ.