ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРОДЪЛЖАВА РАБОТА ПО ГОЛЕМИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

05 Декември 2022, 22:00 |

„Община Казанлък продължава да изпълнява заложените големи инфраструктурни проекти.“, съобщи днес по време на представяне на годишния си отчет Кметът Галина Стоянова пред обществеността в Зала „Иван Милев“ на Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък.

Продължава работата по най-мащабния проект „Светът на траките“, одобрен и финансиран по процедура „Развитие на туристическите атракции“ от  ОП „Региони в растеж“ (2014-2020) и чрез Фонд за устойчиви градове (ФУГ).  Проектът предвижда строително-монтажни дейности по три обекта – вече е изградена велоалеята от град Крън до град Шипка, консервационно-реставрационните работи по култов комплекс „Оструша“ върви към финал, основните дейности по изграждането на туристическия комплекс продължават. Проектът предвижда и доставки на обзавеждане и оборудване, в т.ч. доставка и монтаж на макет на древния град Севтополис, доставка на 4 броя тракийски восъчни/силиконови  фигури, изработка и доставка на 2 броя тракийски тронове, изготвяне на тематичен спектакъл и др. Основната цел на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство в община Казанлък. Проектът се изпълнява чрез комбинирано финансиране на БФП и финансов инструмент – кредит от Фонд за устойчиви градове. Общият бюджет е в размер на 8 657 364,83 лв., в т.ч.: БФП - 6 735 429,83 лв. и ФУГ- 1 921 935,00 лв.

Изпълнява се проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ - гр. Казанлък“. През 2020 г. Община Казанлък кандидатства и спечели финансиране по Модул 2 "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи" на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на Министерство на образованието с проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“. Продължава изпълнението на проекта, което предвижда проектиране, строително-монтажни работи и доставка на обзавеждане и оборудване на нов корпус на учебното заведение. Целта на проекта е да се обезпечи преминаването на едносменен режим на обучение в ППМГ "Никола Обрешков" в град Казанлък, като се осигури достъп до качествено образование в направленията: математика, компютърни науки и приложна информатика, биология на територията на община Казанлък.

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап". През 2022 г. Община Казанлък кандидатства с проектни предложения към Министерство на финансите и МРРБ за „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап" - Доизграждане на главен колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38“, „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка“ и „Изграждане на канализация по ул. „Цанко Минков“, гр. Казанлък“. Проектът бе одобрен за финансиране, като стойността му е 1 699 292 лв. В края на октомври Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на канализация в град Крън.