ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РАЗКРИВА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2021 Г.

07 Януари 2021, 12:00 |

Две нови социални услуги по Закона за социални услуги разкрива Община Казанлък през 2021 г.:

1. „Асистентска подкрепа - специализирана социална услуга, която включва:

- подкрепа и помощ от асистент за подпомагане ежедневието на потребителите, включени в услугата със следните дейности:

  • самообслужване, 
  • движение и придвижване, 
  • промяна и поддържане на позицията на тялото, 
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности и 
  • комуникация.

- ​Потребител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ може  да бъде всяко лице:

  • в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, което няма определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За община Казанлък са предвидени за включване в услугата 167  потребители,  като средният брой потребители, които ще бъдат обгрижвани от един Личен асистент е трима.

Необходимият брой лични асистенти, които следва да обслужват горепосочения брой потребители е 56 човека.

2. Разкриване на нова Социална услуга - ЦНСТ /Център за Настаняване от Семеен Тип /, за деца и младежи с увреждания с капацитет  15 потребители.  В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите 9 към момента младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.

Разкриването на новата услуга стана възможно след като Министерството на здравеопазването предостави на Община Казанлък сграда в североизточната част на двора на ДМСГД  „Мария Луиза“, с. Бузовград. Действията са предприети във връзка с планираната и провеждана държавна политика на трансформация и активна деинституционализация на всички подобни структури като Специализираната институция за деца с увреждания на територията на община Казанлък  - ДМСГД  /Дом за Медико-Социални Грижи за Деца/  „Мария Луиза“ в с. Бузовград. На мястото на ДМСГД предстои Министерство на здравеопазването да сформира Център за комплексно обслужване /ЦКО/. Там ще получават дневни грижи деца с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.