Община Казанлък ще съди „Пи Ес Ай“ АД за скейтборд площадката

25 Октомври 2018, 13:21 |

„Площадката за скейтборд е проектирана безвъзмездно, проектът е дарен от колектив казанлъшки архитекти и е изпълнена за ползване от скейтбордисти, посочи Кметът на община Казанлък Галина Стоянова на редовна сесия на Общински съвет – Казанлък, в отговор на питане по темата на общински съветник.„За съжаление, тя се ползва три години основно от велосипедисти и т. нар. „дърт джъмп“ скокове, не по предназначение, което е основната причина за разрушаване на съоръженията.“, отбеляза Кметът на Казанлък.

Осветителните тела са сменяни многократно, но се чупят целенасочено от младежите вечер. На обекта се извършват периодични проверки на място, както от страна на Община Казанлък, така и от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация). В договора с Изпълнителя е записано, че гаранционният срок не трябва да бъде по-малък от сроковете предвидени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи.

В изложения в публичното пространство от фирмата - изпълнител договор, цитираният чл. 74, ал.1 гласи: „В случай, че възникнат дефекти в периода от началото на изпълнение на договора до 1 година след датата на подписване на Акт обр.15, Възложителят ще изпрати на Изпълнителя известие за дефект, което съдържа описание на дефекта в срок от 14 дни след настъпване на дефектите“. Това е периодът от началото на изпълнение на договора до 1 година след датата на подписване на Акт обр. 15 (Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), а не издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Съгласно чл.2 ал.2 т.10 от същия договор, „При изпълнение на СМР Изпълнителят ще спазва изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството“. Съгласно тази наредба, гаранционните срокове са:

  • Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
  • За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;

 Във връзка с констатирани дефекти след въвеждане в експлоатация на площадката съгласно чл.2, ал.2, т.10 от Договор с фирма „Пи Ес Ай“ АД, Община Казанлък е предявила писмено и устно претенции като е срещнала отказ за изпълнение от страна на фирма „Пи Ес Ай“ АД, а именно:

  • Община Казанлък е изпратила известие за дефект с писмо до Изпълнителя, получено на 21.08.2018 г., с искане за отстраняване на дефекти, съгласно гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство. Искането е за изпълнение на дейности по възстановяване на целостта на облицовката на рампи за скейтборд и монтиране на 6 бр. паркови осветителни тела. Чрез писмо-уведомление, регистрирано в деловодството на Община Казанлък на 24.08.2018 г. фирмата - Изпълнител е изразила несъгласието си за отстраняване на посочените дефекти;
  • Последвало е второ искане за отстраняване на дефекти от Община Казанлък, получено от фирмата на 03.09.2018 г., по което не е постъпил писмен отговор. В телефонен разговор е постигнато съгласие за съвместна среща между представители на Община Казанлък и Изпълнителя за констатиране на дефекти на място на обекта;
  • Община Казанлък е изпратила уведомително писмо за провеждане на съвместна среща на 4.10.2018 г. от 10:00 ч., като представител на фирма „Пи Ес Ай“ АД не се е явил.

Срокът на устойчивост на проекта стартира от датата на приключване на проекта - 18.12.2015 г. Датата, на която изтича петгодишният срок на устойчивост на проекта е 18.12.2020 г.

В тази връзка, Община Казанлък има право да предяви претенции към фирмата изпълнител и да предприеме всички мерки за защита на своите права.

Предстои предявяване на иск в съда, тъй като фирмата „Пи Ес Ай“ АД отказва да поеме отговорност по Наредба №2.

В последните години наблюдаваме тенденция към увеличаване на вандалски прояви във всички части на града. В тази връзка, успоредно с мерките за отстраняване на щетите са изпълняват мерки за разширяване на вида и на периметъра на видеонаблюдение.

Във връзка с нанесени повреди по рамките е въведена временна забрана за ползване на скейтборд площадката до отстраняване на повредите. Рампите се изпълняват с бетон, за да може да се ползват и от велосипедисти и скейтбордисти, без да се нарушава конструкцията им и за да бъдат по-устойчиви на вандализъм. Към настоящия момент рампите на площадката са в процес на ремонт, а осветителните тела в заградения периметър са подменени. Когато се пусне за ползване цялата площадка ще бъдат подменени и осветителните тела, извън оградената територия, в района на катерачната стена.

 

Пресцентър на община Казанлък