Община Казанлък търси обезщетения за инцидента с Математическата гимназия по съдебен път

31 Януари 2017, 16:14 |

Застрахователите „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и Застрахователно акционерно дружество „Армеец“АД отказват вече година и половина да изплатят обезщетенията на застрахованите юридически лица за инцидента с Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“.

Община Казанлък беше принудена да претендира пред Съда размера на вредите, нанесени на 22.06.2015г. преди обед на строеж „Пристройка за национален център за природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков““ .

В качеството си на увредено лице, чрез Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“, Общината е завела искове срещу участниците в злополучната авария към техните застрахователи. С Протокол на Техническа експертна комисия е установено „виновно поведение“ на: „Главпроект 1946“ ООД – проектант, „ГИД – Г Консулт“ ЕООД – строителен контрол и „Строителна компания Загора“ ЕАД – строител на обекта.

След интензивна кореспонденция и срещи за извънсъдебно уреждане на спора съгласие не е постигнато и е заведен съдебен иск пред Софийски градски съд с Вх.№162274 / 15.12.2016г.

Претенциите на община Казанлък са за изплащане на обезщетения за извършени към момента разходи по отстраняване на щетите от строителния инцидент и прогнозните разходи, необходими за тяхното цялостно отстраняване.

Общият размер на застрахователното обезщетение, което Община Казанлък може да претендира е  в размер на 600 000лв., сбор от застрахователните лимити на трите дружества, участници в строителството, съответно: „Главпроект 1946“ ООД – 150 000лв., „ГИД – Г Консулт“ ЕООД– 150 000лв. и „Строителна компания Загора“ ЕАД – 300 000лв.

Единствената сума, постъпила и „замразена“ в общинския бюджет е 69 921,89 лв., преведена от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД. Общият размер на заведената общинска претенция към двете застрахователни дружества е на стойност 240 918,99лв.: 80 078,11 лв. - за Проектанта, като разлика от доброволно заплатеното до лимита на застраховката 150 000лв.;

160 840,88лв.към ЗАД „Армеец“АД, за Строителя и Строителния контрол,  като частичен иск от пълния възможен за претендиране 450 000лв.

Размерът на подадения иск е съобразен с настоящите финансови възможности на Община Казанлък да заплаща високите държавни такси. Разликата до общия застрахователен лимит може да бъде потърсена с нов иск.

Сградата на Математическата гимназия в Казанлък е укрепена, новият учебен център се строи и трябва да бъде завършен до началото на учебната 2017 – 2018г.

 

Пресцентър на община Казанлък