Община Казанлък успешно приключи проект за енергийна ефективност на детски заведения

26 Април 2017, 12:39 |

В Зала № 6 на Общинска администрация – Казанлък се проведе заключителна пресконференция по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“. На пресконференцията, екипът за управление представи изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

„След реализацията на проекта хората в детските заведения живеят и работят в по-добри условия и се надявам да са усетили значимия ефект от извършените дейности.“, каза пред журналистите и директори на обновени детски заведения заместник – кметът на Община Казанлък и ръководител на проекта инж. Даниела Коева. Тя посочи, че успешната реализация на проекта не би била възможна, без последователните действия на Общината от 2011г. до сега за целенасочени дейности всяка година с общински средства по ремонти на детските градини и ясли.

Благодарение изпълнението на дейностите по проекта е обновена значителна част от образователната инфраструктура на територията на град Казанлък. Проектът допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и намаляване на отделяните емисии СО2 газове. В рамките на проекта са подменени изцяло отоплителните инсталации, горивната база и са газифицирани 6 детски заведения в град Казанлък, а именно Детски градини № 2 «Снежанка», № 8 „Юрий Гагарин“, № 9 „Слънчице“, № 15 „Звънче“, както и Детски ясли № 4 „Пролет“ и № 5 „Детелина“.

Основните резултати, които Община Казанлък постига с изпълнението на проекта засягат главно намаленото годишно потребление на енергия и вредни емисии: изградени 136 м. нови газови връзки и външни газопроводи; намалено потребление на енергия в размер на 442 195 kWh/годишно; спестени вредни CO2 емисии в размер на 161 тона/годишно.

Основните дейности по проекта бяха изпълнени през летните месеци на 2016 година и през февруари 2017 г. и към настоящият момент малчуганите в детските заведения и техните учители учат и работят в напълно обновена и далеч по – уютна обстановка. От постигнатите резултати от изпълнението на проекта пряко се възползват 891 деца на възраст от 1 до 7 години и 173 души педагогически и помощен персонал.

Проектът е финансиран по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG04-02-03-037-006 от 18.08.2015 г. Общата стойност на проекта възлиза на 793 368,23 лева (405 642,72 евро) и срок на изпълнение до 30 април 2017 година. Програмен оператор (ПО) по програмата е Министерството на енергетиката на Република България.

Инж. Даниела Коева благодари на общинския екип по проекта за сериозния труд и на изпълнителите на строително – монтажните работи, които изключително качествено и в срок  изпълниха своите договорни ангажименти.

В резултат на изпълнението на проектните дейности, по думите на директорите на детските заведения, вече се усеща сериозен ефект от икономия на енергия и финансов ресурс в края на отоплителния сезон. Те изразиха своите благодарности, че вече могат да отглеждат и възпитават здрави деца на Казанлък в модерни сгради.

 

Пресцентър на община Казанлък