Община Казанлък въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрациятаv

31 Януари 2020, 14.00 |

От 29 до 31-ти януари 2020 г. в Общинска администрация Казанлък се проведе специализирано обучение на служители във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация). Лектор на обучението беше Мария Мадарова –  сертифициран обучител към ИПА – София.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

До настоящия момент 48 централни, областни и общински администрация са въвели модела, от които 20 общини.

Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще насърчи непрекъснатото усъвършенстване на община Казанлък, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.