Откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

13 Май 2019, 11:27 |

Проект BG16RFOP001-5.001-0037-C01

„Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“,

Финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001,

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

П О К А Н А

 

метът на Община Казанлък Галина Стоянова и нейният екип Ви каним на заключителна пресконференция и официално откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък. Ще бъдат представени напълно оборудваната стая за психо-сензорна терапия и зала за рехабилитация.

 

            Изграденият социален център е един от обектите по проект № BG16RFOP001-5.001-0037-C01 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”.

 

            По време на откриването на Дневния център ще имате възможност да се запознаете и с приключените дейности по санираната от Община Казанлък ДЯ№6 „Надежда“.

           

Заповядайте!

Дата: 14 май 2019 г.

Час: 10.00 ч.

Място: кв. „Васил Левски“, ДЯ № 6 „ Надежда“

(южно от блок № 8)