ПОКАНА № 1 за 2018 година за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности

23 Май 2018, 14:41 |

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2018 година от Фонд за реализиране на младежки проекти, част от Младежкия календар.

Право на кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а). Решаване на конкретни социални проблеми;

б). Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на   специфичните им проблеми;

в). Преодоляване социалната изолация;

г). Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д). Утвърждаване на национални традиции;

е). Насърчаване на здравословния начин на живот;

ж). Екология;

з). Развитие на демокрацията и защита на човешките права

Срокът за кандидатстване е до 16,00 часа на 02.07.2018 г. (тридесетия работен ден, считано от работния ден, следващ публикуването на поканата на сайта на Община Казанлък)

Изискванията, условията и редът за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана.

Пълния пакет документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/ , рубрика „Портал за младежта“, подрубрика „Финансиране на проекти за младежки дейности“.

 

Пресцентър на община Казанлък