ПОКАНА за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности за 2019 г.

07 Май 2019, 17:09 |

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2019 година от Фонд за реализиране на младежки проекти, част от Младежки календар.

Кандидати могат да бъдат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а). Решаване на конкретни социални проблеми;

б). Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на   специфичните им проблеми;

в). Преодоляване на социалната изолация;

г). Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д). Утвърждаване на национални традиции;

е). Насърчаване на здравословния начин на живот;

ж). Екология;

з). Развитие на демокрацията и защита на човешките права.

Срокът за кандидатстване е до 17,30 часа на 05.07.2019 година.

Изискванията, условията и реда за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана.

Пълния пакет документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/ , рубрика „Портал за младежта“.

 

Пресцентър на община Казанлък