Покана от Община Казанлък към младите

06 Юли 2017, 15:47 |

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

ПОКАНА  № 1 за 2017 година

за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности 

 Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2017 година от Фонд за финансиране на проекти за младежки дейности, част от Младежки календар.

Право на кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а). Решаване на конкретни социални проблеми;

б). Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на   специфичните им проблеми;

в). Преодоляване социалната изолация;

г). Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д). Утвърждаване на национални традиции;

е). Насърчаване на здравословния начин на живот;

ж). Екология;

з). Развитие на демокрацията и защита на човешките права

 

Срокът за кандидатстване е до 16,00 часа на 21.08.2017 година, понеделник, включително.

Изискванията, условията и реда за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана.

Пълния пакет документи към настоящата покана ще намерите тук: https://www.kazanlak.bg/cat-496.html или на официалния сайт на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/ , рубрика „Портал за младежта“.

 

Пресцентър на община Казанлък