ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА БИЗНЕСА В КАЗАНЛЪК СРЕЩНАХА ОДОБРЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

15 Април 2020, 11:15 |

Предложеният от кмета на общината Галина Стоянова пакет с антикризисни мерки за бизнеса и гражданите на Казанлък бе гласуван на днешната сесия на Общинския съвет. С пълно мнозинство кметското предложение бе прието, като „за” гласува и опозицията.

Така Общинският съвет в Казанлък одобри предложения от кмета Галина Стоянова пакет с антикризисни мерки, чиято обща прогнозна стойност възлиза на близо четвърт милион лева – 249 445 лв., а именно:

-    Еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от Дирекция „Социално подпомагане" и парично обезщетение за безработица от НОИ;

-    Със средства в размер на 26 800 лева от бюджета на Община Казанлък за 2020 г. да бъде закупен един респиратор за нуждите на отделението към МБАЛ ,.Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък, създадено по препоръките на Националния оперативен щаб. От постъпилите средства в дарителската сметка на Общинска администрация ще бъдат осигурени още два такива респиратора, както и пет броя апарата за дистанционно проследяване на пациенти от ,.Чек Поинт - Кардио" - с обща стойност 70 540 лв. Сформираните медицински екипи от лекари, сестри и санитари са преминали нужното обучение по процесите на работа с "Чек Поинт" – апаратура.

-    Финансово подпомагане на персонала в отделението (лекари, медицински сестри и санитари), тяхното ежедневно хранене и настаняването им в общински жилища за периода на карантината. За финансово подпомагане на екипите на „първа линия" Общината предвижда 36 000 лв. /за два месеца/ като субсидиране към МБАЛ-Казанлък. На всеки от екипа да се начислят по 1 000 лева месечно към работните им заплати. Храненето и настаняването в жилища да се осигури от издръжката на общинска администрация.

-    Освобождава се, считано от 01.04.2020г. до отмяна на извънредното положение, въведено с Решение на НС на 13.03.2020г., от заплащането на общински наеми на физически и юридически лица, които са преустановили дейността си в следствие на мерките, наложени по време на извънредното положение и след служебна проверка от Общинска администрация. Така наемателите на: ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения/кафеавтомати/, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение, няма да заплащат наем и тротоарно право;

-    За 2020 година дължимата Такса битови отпадъци се заплаща с 5% отстъпка до 30.06.2020г. при условие, че същата се плати в пълен размер. Текстът допълва Наредба №26 на Общинския съвет в Казанлък за „Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък";

-    За срока за въведено с Решение от 13.03.2020г. на НС извънредно положение дължимия патентен данък да се определи пропорционално за всички задължени лица, преустановили дейността си в следствие на мерките, въз основа на подадена декларация и извършена проверка от Дирекция „Местни приходи";

-    Годишната такса за водовземане от минерални води да се преизчисли, като се намали пропорционално за времето на извънредно положение, въведено с Решение от 13.03.2020г. на НС. Намалението да се приложи за всички ползватели, получили разрешения за водовземане при условие, че са преустановили дейността си във връзка с изпълнение на мерките и ограниченията от въведеното извънредно положение.

В предложението си към Общинския съвет кметът Галина Стоянова обърна внимание, че към месец март 2020 година изпълнението на приходната част на бюджета спрямо плана е 19,8%. За същия период през 2019 година изпълнението на плана е 23%. Спадът в изпълнението е реализиран само за последните десет дни от месец март. Само за първите три дни от месец април приходите са с 47,61% по-малко от проходите за първите три работни дни на април 2019 г.

Въз основа на обявеното извънредно положение в страната, екипът на кмета направи финансов анализ, от който става ясно, че намалението на приходната част в бюджета на Общината за 2020 г. за м. април и м. май ще бъде в размер над 690 хил.лв.

Прогнозната стойност на антикризисните мерки е 249 445 лв. Въпреки немалката сума за бюджета на Казанлък, кметът на Общината и екипът й са категорични, че животът и здравето на хората в момента са най-важни, редом с помощта, която Общината е длъжна да им окаже.