ПРЕДСТОИ ИЗБИРАНЕТО НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В КАЗАНЛЪК

16 Февруари 2022, 12:00 |

След като мандата на настоящия Младежки общински съвет в Казанлък изтече, предстои избирането на нов. Според Правилника за избор на членове крайният срок за подаване на кандидатурите е до 17:30 ч. в последният ден на месец февруари. Да бъде част от Младежкия общински съвет може да бъде всяко лице на възраст от 15 до 29 г. с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Казанлък, учащо в казанлъшко учебно заведение или член на младежка или неправителствена организация, която извършва дейността си в общината. Максималният брой на членове в Младежкия съвет е 37, колкото са и общинските съветници в Общинския съвет. Съгласно Правилника съветът от представители на младежката общност се сформира на квотен принцип, а именно: по трима членове от всяко гимназиално училище и по един член от всяка младежка или неправителствена организация, работеща в сферата на младежките дейности, като в същото време е регистрирана и извършва своята дейност в община Казанлък. Мандатът на членовете в Съвета е двугодишен. Така новите ще изпълняват задълженията си от 2022 г. до 2024 г.

Всъщност целта на Младежкия общински съвет е да бъде съдейства при разрешаване проблемите на младите хора, да бъде техният информационен център и да организира информационни кампании за възможностите и развитието им. В същото време Съветът трябва да работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и създаване на условия за развитие на творческите способности на младежите, като разширява техните знания и ги приобщава към науката, изкуството и културата.

В качеството му на представителен орган на младите хора в общината Младежкият общински съвет подпомага, защитава и осигурява реализация на младежки идеи и представлява интересите на младите хора в общината; бсъжда, предлага и изпълнява дейностите по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и изпълнението на общинската младежка политика; сътрудничи с общинска администрация, ученически съвети в училищата, спортни, художествени и културни клубове, кръжоци и състави в община Казанлък и страната, с цел разширяване и развитие на дейността си.

Правилникът за избор на членове за Младежки общински съвет в Казанлък е публикуван на официалната страница на Общината в интернет.

 

Снимка: Интернет