Приета е Наредбата за отпускане на помощи за новородени деца

23 Март 2020, 15.00 |

В изпълнение на поетите ангажименти към младите семейства от страна на кмета на общината г-жа Галина Стоянова днес Общински съвет – Казанлък прие Наредба № 17 за реда и условията за отпускане  на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. Считано от 13.04.2020 г. вече за всяко дете, родено от 01.01.2020 г., родителите ще могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни в общ размер на 500 лева.

Условията, на които следва да отговарят родителите, са:

(1) Към момента на раждане на детето и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението.

            (2)  Родителите следва да имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на детето.

            (3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

            (4) И двамата родители трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето.

            (5) Родителите на новороденото дете да нямат изискуеми задължения към Община Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.

(6) Родителите следва да са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете и/или за първото и/или второто дете/деца.

(7) Родителите следва да са осигурили редовното посещение на учебните занятия в образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

Срокът за подаване на документи е 6 месеца от датата на раждане на детето, за което се кандидатства. За всички деца, родени от 01.01.2020 г. до деня на сключване на договора за избор на изпълнител за изработване и доставяне на ваучери, срокът за подаване на документи за получаване на еднократна помощ също е 6 месеца.

Считано от 13.04.2020 г. имащите право родители могат да подават Заявление – декларация и прилежащите към нея документи всеки работен ден на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуга на гражданите на Община Казанлък.

Към заявление-декларацията родителите прилагат:

     1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка;

     2. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка;

     3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка;

     4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

5. Декларация, че към момента на подаване на заявлението-декларация някой от родителите не е лишен от родителски права по чл.132 от Семейния кодекс.

6. Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, редовно посещават учебните занятия – оригинал.

7. Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България.

.........

заявление - декларация: 

Приложение №1 към чл. 7, ал. 1 от НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

От:

1.………………………………………………………………………….ЕГН:……………………,

            /име, презиме, фамилия на майката/

Лична карта №…………………………, издадена на………………………от МВР……………………….

Постоянен адрес: гр./с……………………………………..….., общ………..……………………, обл………………………………………………бул./ул………………………………………№…………….

Вх…………, ет…………., ап………

Настоящ адрес: гр./с……………………………………….., общ………………………………

Обл.………………………………………,бул./ул…………………………№………Вх…, ет………., а……,

Гражданство…………………………………………….

Тел. за връзка:………………………………

 

2.……………………………………………………………………………..….ЕГН:……………………………,

            /име, презиме, фамилия на бащата/

Лична карта №…………………………, издадена на………………………от МВР……………………….

Постоянен адрес: гр./с……………………………………..….., общ………..……………………, обл………………………………………………бул./ул………………………………………№…………….

Вх…………, ет…………., ап………

Настоящ адрес: гр./с……………………………………….., общ………………………………

Обл.………………………………………,бул./ул…………………………№………Вх…, ет………., а……,

Гражданство…………………………………………….

Тел. за връзка:………………………………

 

 

Уважаеми/а г-н/г-жо кмет,

В качеството ни на родители/настойници (вярното се подчертава) желая да ни бъде отпусната еднократна финансова помощ под формата на ваучери за закупуване на еднократни пелени и детски храни, необходими за първата година на новородено дете:

 

………………………………………………………………………………ЕГН:……………………………..

                                    /трите имена на детето/

Постоянен адрес: гр./с……………………………………..….., общ………..……………………, обл………………………………………………бул./ул………………………………………№…………….

Вх…………, ет…………., ап………

Настоящ адрес: гр./с……………………………………….., общ………………………………

Обл.………………………………………,бул./ул…………………………№………Вх…, ет………., а……,

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

 

1. Детето е …………………….  по ред родено (посочва се поредността на детето – първо, второ, трето).

2. Детето не е дадено за осиновяване.

3. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социална услуга от резидентен тип, специализирана институция

4. Не съм/не сме лишени от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени с влязло в сила съдебно решение.

 

Известно ми/ни е, че:

1. За деклариране на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от  НК

2. В случай, че данните, които декларираме, бъдат установени за неверни, по предвидения законов ред следва да възстановим неправомерно получената финансова помощ в лева.

 

 

Прилагам/е следните документи:

            1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и оригинал за справка

            2. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права (ако е приложимо)

            3. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата родители) и оригинал за справка

            4. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка

5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;

6. Декларация, че към момента на подаване на заявлението-декларациянякой от родителите не е лишен от родителски права по чл.132 от Семейния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:……………………                                                       Подпис: 1……………………………

                                                                                                               (……………………………)

гр. Казанлък                                                                                         2……………………………

                                                                                                               (…………………………….)