Разширяване на 2 грижи за възрастни гласува Общински съвет - Казанлък

28 Февруари 2019, 11:09 |

2 решения в посока подобряване качеството на живот и социализация на възрастните хора и хората с увреждания взе на своето редовно заседание днес Общински съвет – Казанлък. Те ще засегнат 142 човека, които Община Казанлък трябва да предвиди по проект, като максималният бюджет на проекта е фиксиран на 366 536,48 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Общинските съветници одобриха кандидатстването на Община Казанлък по схема BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Патронажната грижа цели по-добро качество на живот чрез осигуряване на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете на лица с увреждания и възрастни хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ОП РЧР 2014 – 2020 чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ обяви покана за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допустими кандидати по процедурата са всички общини в Република България.

По процедурата допустими за финансиране в рамките на една година са дейностите:

 -         Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;

-         Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

-         Обучение и супервизия на персонала;

-         Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа;

 „За“ „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора – гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52“ гласуваха 29 от представителите в местния парламент на Казанлък. Домът функционираот м. юни 1967 година в 4-етажна сграда, с 58 броя спални помещения и капацитет 122 човека. Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги в Дома за стари хора има необходимата квалификация и опит в социалната сфера. Квалифициран социален работник обслужва социалните потребности на потребителите, медицински персонал с подходящо образование и опит и рехабилитатор обслужват здравните и рехабилитационните им потребности. Осигурено е денонощно обслужване на настанените лица от медицински и помощен персонал - мед. сестри и санитари, имащи необходимия опит за работа в социално заведение. Но домът има потребност от нови легла и индивидуални шкафове за потребителите, което констатира и при ежегодните си проверки Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане.

Предоставяната социална услуга е делегирана от държавата дейност. Неин доставчик е Община Казанлък. Тя е допустим кандидат за отпускане на средства по фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Средствата по ФСЗ се разходват за дейности, в т.ч. за финансиране на проекти за изграждане на нова, реконструиране и модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги. ФСЗ е възможност за осигуряване на външно финансиране за подновяване на наличната амортизирана материална база – легла, матраци и индивидуални шкафчета за потребителите.

В края на януари 2019 г., Управителният съвет на ФСЗ взе решение за приемане на годишен бюджет, съгласно който допустимите максимални стойности за финансиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база са – до 27 000 лв. от ФСЗ (90%), собствен принос – до 3 000 лв. (10%). Общ бюджет – до 30 000 лв.

Общински съвет – Казанлък гласува решение съфинансирането в размер на 10 % от общата стойност на проекта да бъде осигурен от Община Казанлък от преходния остатък за 2018 г. на Дом за стари хора – гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52.

 

Пресцентър на община Казанлък