СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА ВСИЧКИ ПАЗАРИ ПРЕУСТАНОВЯВАТ РАБОТА

16 Март 2020, 15.47 |

З А П О В Е Д

№ 368

гр. Казанлък, 16.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

Считано от 18.00 ч. на 16.03.2020 г. /днес / до 29.03.2020 г. да се преустанови дейността на всички открити и закрити пазари на територията на община Казанлък.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Казанлък.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Драгомир Петков - заместник кмета ИИС.

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА   / п /

Кмет на Община Казанлък