СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗАВЕРИ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. „БЕЗ РЕЗЕРВИ!“

14 Юли 2020, 15.00 |
С близо 5 млн.лв. повече от 2018г. и над 8 млн. лв. повече спрямо 2017г. бе отчетеният Бюджет на община Казанлък за 2019г. Представянето пред обществеността се състоя днес в Ритуалната зала на Община Казанлък. От общо 55 415 041 лв. приходи 64 на сто са от държавни дейности. Заместник – кметът по бюджет и финанси Драгомир Петков и директорът на дирекция „Финанси и бюджет“ Славена Бояджиева отчетоха 19 862 870 лв. общински приходи и 35 552 171 лв. - държавни. Близо половината от разходите на Общината през 2019 г. са за образование – 26 062 174 лв. : възнаграждения и издръжка на детски градини, училища и ОДК „Иван Рилски“, лагер „Паниците“, ученически автобуси, дофинансиране на газификацията на ОДК „Иван Рилски“ и проекта на детска академия за развитие на таланти към училището в село Розово. По висок дял на разходите следва функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 10 049 939 лв. и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 394 478 лв. Изпълнени са целите по обновяване на детски градини, дворни пространства и детски площадки и съоръжения. Свършеното по Инвестиционната програма представи заместник-кметът по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева. Облагородено е дворното пространство, нови детски площадки и футболно игрище към ДГ №8 „Юрий Гагарин“. В ДГ №17 „Славейче“ са внедрени мерки за енергийна ефективност, отоплителна инсталация и мълниезащитна. Облагородено е дворното пространство, с нови площадки и съоръжения за децата и в ДЯ №4 „Пролет“ и др. Сред придобивките е и новият дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в сградата на Детска ясла №6 по проект на ОПРР. Изграден е цялостно нов проект за видео наблюдение в източната част на града. В отчета се посочват предприетите превантивни мерки срещу силни валежи и избягване на наводнения. С държавни средства е изградена подпорната стена и възстановен плочестият водосток на река Стара река. С общински средства превантивно е осигурена проводимостта на речното легло на река Стара река, с. Енина и река Гюрля, в района на селата Горно Черковище и Средногорово. За асфалтиране на улици в града и населените места Общината е осигурила 2 228 067 лв., за ремонт на бордюри и тротоари – 259 166 лв. Други 200 000 лв. са вложени в ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, а в частично изкърпване на улици – 150 000 лв. По Инвестиционната програма са облагородени междублокови пространства, изцяло нови паркови пространства, възстановени са велоалеята за село Ововощник, улици в града и населените места. През изминалата година Община Казанлък отчете 1 921 119 лв. остатъчен размер на дълга, в т. ч. дългосрочния кредит с „Общинска банка“ АД, Фонд ФЛАГ по проект „Образователна инфраструктура в община Казанлък“ по ОП „Региони в растеж“ и сключването на договор в края на годината с ДЗЗД „ФУГ“ за проекта „Светът на траките“, по който през 2019 г. не е теглен кредит. Така за изминалата година Община Казанлък отчете нула лева усвоен нов дълг. След извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. от Сметната палата проектът за доклад е с одитно становище „Без резерви!“.