В договорите за обновяване на паркове „Розариум“ и „Тюлбе“ има гаранционни срокове за качество на извършената работа

25 Октомври 2018, 14:00 |

Кметът на Община Казанлък отговори за заложените гаранционни срокове при обновяването на двата най-любими парка на казанлъчани днес по време на редовно заседание на Общински съвет – Казанлък по питане на общински съветник. В сключения между Община Казанлък и Консорциум „Красив Казанлък“ ДЗЗД Договор №Д07-197/20.12.2013 г. (BG161PO001/1.4-09/2012/015-S-01), с предмет: „Строително-монтажни работи по „Рехабилитация и обновяване на зони за отдих в парк „Розариум“ и лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея, в чл. 63 до чл. 66 са предвидени гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи. Същите са в съответствие с офертата на избрания Изпълнител и съобразени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

  • За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи /Наредбата/ - 10 години;
  • За преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура, съгласно Наредбата - 16 години;
  • За паркови алеи, велосипедна алея и паркинги съгласно Наредбата – 4 години.