В югоизточния район за планиране общините излъчиха своите представители, в регионален съвет за развитие кметът на община Казанлък Галина Стоянова е сред титулярите за област Стара Загора

01 Октомври 2020, 16:00 |

В югоизточния район за планиране общините излъчиха своите представители, в регионален съвет за развитие кметът на община Казанлък Галина Стоянова е сред титулярите за област Стара Загора

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол избраха своите 13 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.

Представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране:
Област Бургас
Титуляри: Димитър Николов – кмет на община Бургас и член на УС на НСОРБ, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, Иван Алексиев – кмет на община Поморие, Васил Едрев – кмет на община Айтос, Исмаил Осман – кмет на община Руен

Заместници: Димитър Германов – кмет на община Приморско, проф. Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, Георги Димитров – кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ, Георги Лапчев – кмет на община Царево и Жельо Вардунски – кмет на община Камено

Област Сливен
Титуляри: Стефан Радев – кмет на община Сливен, Николай Грозев – кмет на община Нова Загора

Заместници: Коста Каранашев – кмет на община Котел и Атанас Атанасов – кмет на община Твърдица

Област Стара Загора
Титуляри: Галина Стоянова – кмет на община Казанлък и член на Контролния съвет на НСОРБ, Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора, Николай Тонев – кмет на община Гълъбово и Мариан Цонев – кмет на община Гурково

Заместници: Теньо Тенев – кмет на община Раднево, Ивайло Крачолов – кмет на община Чирпан, Гочо Гочев – председател на ОС – Гурково, Николай Златанов – председател на ОС Казанлък

Област Ямбол
Титуляри: Георги Георгиев – кмет на община Тунджа и член на УС на НСОРБ и Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

Заместници: Петър Киров – кмет на община Елхово и Атанас Киров – кмет на община Стралджа

Ключовата роля на регионалните съвети за развитие представи пред участниците във форума заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.
Местните власти в Югоизточния район за планиране имат 13 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка от областите са определени на база данните на НСИ за броя на населението към 31.12.2019 г.

Югоизточен район от ниво 2
Области, брой Общини, брой Население, брой* Представители, брой**
1.Бургас 13 409 265 5
2.Сливен 4 184 119 2
3.Стара Загора 11 313 396 4
4. Ямбол 5 117 335 2
Общо: 33 1 024 115 13

Регионалните съвети за развитие има основен, широк и експертен състав.

Основен състав на РСР на ЮИР
брой
Представители на общини 13
Областни управители 4
Общо: 17

Разширеният формат на РСР включва освен избраните представители на общините и областните управители един представител на НСОРБ и по един представител на Централното координационно звено към МС и на ОСЕС, по един представител на всички министерства. В РСР влизат представители на НСИ, на БАН и на висшите училища от региона. Освен тях в разширеният състав на РСР влизат по двама представители на работодателските организации и на синдикатите, на бизнеса и на неправителствения сектор.

Широк състав на РСР на ЮИР
брой
Представители на общини + НСОРБ 14
Областни управители 4
ЦКЗ и ОСЕС 2
Министерства 17
НСИ, БАН, висши училища 4
Работодатели и синдикати 4
Икономически и НПО сектор 6
Общо: 51

Работата на Регионалния съвет за развитие ще бъде подпомагана от експертен екип, структуриран в три звена: звено за медиация, което ще съдейства за формирането на партньорства и ще съдейства за изпълнение на информационната стратегия; звено за публични консултации, което ще организира публичните консултации и събития, свързани с приемането на подадените концепции и звено за предварителен подбор, което ще включва и представители на Управляващите органи на оперативните програми и ще бъде ангажирано с оценката на административното съответствие, допустимостта и качеството на подадените концепции.


НСОРБ има представител в състава на всеки РСР и на екипа на сдружението се възлага отговорността за гарантиране равнопоставеността между отделните партньори при реализиране на интегрираните стратегии, както и целесъобразността на планираните инвестиции на база реалните потребности на общините, подчерта по време на форума заместник-министър Деница Николова.

Националното сдружение на общините в Република България администрира, координира, обезпечава и подпомага участието на представителите на общините и самото сдружение в РСР.


Сдружението се ангажира с общата организация на представителството на общините и НСОРБ в РСР и с много важното експертно обезпечаване дейността на представителите на общините в работата на Съвета.


На сайта на НСОРБ вече е създадена отделна секция, в която се публикува пълния обем информация, свързана с подготовката на новия програмен период, както и актуална база данни с всички представители на общините в шестте Регионални съвета за развитие, които в момента са в процес на структуриране: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod

Освен процедурата по определяне на представителите на общините в състава на РСР, НСОРБ ще организира и актуализирането на представителите на общините, както и обучението на представителите на местните власти в Съветите. НСОРБ ще поддържа и двупосочната оперативна комуникация между членовете на РСР от общините и централната власт. Сдружението ще оказва съдействие при изготвянето на отчетни документи и информационни материали от участия в заседанията на РСР, а също така и ще изпълнява широк спектър от аналитични функции, свързани с процеса да одобряване и актуализация на интегрираните стратегии за развитие.

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, необходими на представителите на общините в РСР за вземане на компетентни решения и ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програмите за трансгранично сътрудничество.