ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ФИРМА „КУМАКС“, ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ПУБЛИКУВАМЕ ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК МЕРКИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНОВАТА УРЕДБА

02 Ноември 2021, 10:00 |

ДО

ИВАН ГУНЧЕВ КУТЕВ –

УПРАВИТЕЛ НА „КУМАКС ИНВЕСТ“ЕООД

6100, ГР.КАЗАНЛЪК

УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“№ 24

 

ПЕТКО СТАНЧЕВ – УПРАВИТЕЛ НА

„ТИАРА-3“ООД

С.ЕНИНА, УЛ. „КОСТА ДЗЪНОВ“ №12

 

КОПИЕ ДО:

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА В ГР.КАЗАНЛЪК

 

КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

Относно: Изпълнението на задължение за извършване на безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории граждани, съгласно действащата нормативна уредба в Република България по Договор за обществена поръчка с № Д-0730/09.06.2017г. за изпълнение на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна  транспортни схеми, квота на община Казанлък.

УВАЖАЕМИ Г-Н КУТЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ДИРЕКТОРИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА КМЕТОВЕ,

Във връзка със започване на учебната 2021/2022г. на превозвача по посочения Договор „КУМАКС ИНВЕСТ“ЕООД с управител Иван Кутев и на неговия подизпълнител „ТИАРА-3“ООД, с управител Петко Станчев са предоставени списъци на учениците, които следва да бъдат превозвани от населеното място, в което живеят до гр.Казанлък. Списъците са изготвени от  директорите на всяко училище, с оглед осигуряване от превозвачите на безплатен превоз на учениците, посочени в чл.19. т.8 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони /Наричана нататък само Наредбата/, а именно: учениците от I - XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма училище, осъществяващо обучение в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.

С настоящото писмо отново Ви изпращам същите списъци, предоставени от директорите на всяко училище в периода 21-30 септември, за предприемане на незабавни действия по изпълнение на ангажиментите Ви по Договора, доколкото до настоящия момент такива действия не са предприети.

Във връзка с горното, указвам на превозвачите, че в срок до 7-мо число на месеца, следващ месецът, в който е извършен превоз на посочената група правоимащи лица, следва към месечните справки, представяни в Община Казанлък да се представят и всички издадени превозни документи за извършване на услугата по превоз (копия на карти или дубликат на билет), съдържащи всички реквизити, посочени в чл.39 от Закона за автомобилните превози.

Обръщам внимание на превозвача, че при неизпълнение на задълженията му по Договора и тези, произтичащи от нормативната уредба, даваща право на определени група лица на безплатен превоз, ще предприема мерки по налагане на санкции в съответствие с чл.18 и чл.25, б. „а“ и „б“ по Договора.

В срок до 5-то число на всеки следващ месец, директорите на всички училища, до които се превозват ученици от посочената по-горе група, да предоставят в Община Казанлък копия на издадените превозни документи (карти или билети) на учениците, като за тази цел да бъдат уведомени всички родители чрез учителския състав.

Кметовете на всички населени места в община Казанлък да предприемат действия по разгласяване на горните изискванията, като уведомят всички родители на ученици, пътуващи до учебно заведение в друго място. Разгласяването на изискването да се извърши чрез всички възможни способи за съобщаване. Периодично да се провеждат напомнящи разгласявания.

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък