Заключителна пресконференция по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“

16 Ноември 2018, 12:23 |

Днес в Зала №6 на Общинска администрация Казанлък се проведе заключителна пресконференция по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от проекта.

От създаването на квартала през 60-те и 70-те години на миналия век под името ж.к.„Източно разширение“ днес жилищен комплекс „Изток“ е най-големият квартал в града, с 60 жилищни блока и близо 13 000 жители. Благодарение на дейностите по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ за първи път от появата на жилищния комплекс бе извършено цялостно обновяване на значителна част от неговата територия: възстановени са две съществуващи зелени площи / зони за отдих (междублокови пространства) на обща площ от близо 20 000 кв.м., от които 10 000 кв.м. новопосети тревни площи и реконструирани и рехабилитирани четири улици и прилежащите им тротоари с обща площ около 10 000 кв.м. и 22 300 кв.м. нов асфалт в град Казанлък.

Проектът допринася за подобряване на физическата и жизнената среда на град Казанлък. Изградeни са кътове за отдих и игра, реконструирани са вътрешноквартални улици между блокове 19, 20, 21, 22, 23 и 26 и около тях са оформени джобове за контейнери; изградени и реконструирани са вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари; възстановени са тревни площи и цветни градини; изградено е енергоспестяващо (улично и парково) осветление; изградени са новопроектирани детски площадки и фитнес съоръжения/ площадки за спортни дейности. Чрез рехабилитацията и реконструкцията на четирите улици и прилежащите им тротоари е подобренатехническата и транспортната инфраструктура на зоната на града. Реализацията на проекта подобрява естествения облик на градския център и развива устойчива и интегрирана градска среда.

Проектът „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 5 655 048,59 лв. с ДДС, от който 4 806 791,31 лв. е финансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 848 257,28 лв. - национално съфинансиране по Административен ДБФП № BG16RFOP001-1.024-0001-C01 от 08.12.2016 г. Проектът се изпълнява 24 месеца и е с крайна дата 08.12.2018 г.

           

Пресцентър на община Казанлък