Заплащането на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци започва

22 Февруари 2018, 14:39 |

Дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци вече могат да бъдат заплащани, съобщават от Дирекция „Местни приходи“ на община Казанлък. Заплащането може да става в брой и чрез ПОС терминално устройство на касите - паричен салон на партерен етаж, стая 10, етаж 5 на адрес гр.Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг № 4. Касите на Дирекцията са отворени за граждани всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа.

Дължимото може да бъде заплатено и в паричните салони на „Български пощи” ЕАД,  РУ„ЮИР” или чрез интернет услугите на EasyPay и Epay.

За безкасови /банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр: ОБЩИНА Казанлък

Общинска банка АД

ФЦ Казанлък

Ул.”Орешака” № 1

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Кодовете за вид плащане са както следва:

44 14 00 – патентен /окончателен/ данък

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

44 22 00 – данък върху наследството

44 23 00 – данък върху превозните средства

44 24 00 – такса битови отпадъци

44 25 00 – данък при придобиване на имущество

44 28 00 – туристически данък

44 34 00 – други данъци

44 65 00 – глоби, лихви,  имуществени санкции

44 80 01 – такса за технически услуги

44 80 07 – такса административни услуги

Промяна в ставките на облагане няма и тази година, уточняват от дирекция „Местни приходи”. 5%-овата отстъпка ще важи за срок до 30-ти април, 2018г.

Запазва се и улеснението за жителите на община Казанлък по населени места да могат да заплащат всички дължими данъци и такси и на място по местоживеене в кметството на града или селото.

Според Закона за местните данъци и такси, данъчно задължени лица са:

- собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;

- при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;

- при концесия данъчно задължен е концесионерът;

- собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен за този имот или съответната част от него;

- за имот, държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление;

- когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите, които притежават.

Вариантите за разсрочване на плащането на данъците, с оглед на финансово улеснение са както следва: Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски – I-вавноска до 30 юни и II-ра вноска до 30 октомври на същата година, за която е дължим.

Данъкът върху недвижимите имоти е дължим за заплащане, независимо дали имотите са използвани или не, като за собствениците на недвижими имоти, за които това е основно жилище Законът предвижда данъчно облекчение наполовина и то важи само за един единствен недвижим имот, а при намалена работоспособност на съответното лице над 50%, дължимият данък се намалява със 75%.

От „Местни приходи“ обръщат внимание, че съгласно ЗМДТ са посочени срокове за плащане на местните данъци и такси: за новопостроени или придобити по друг начин имоти собственикът / носителят на ограниченото вещно право уведомява за това писмено до две седмици общината по местонахождението на имота като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти.

В разпоредбата на чл. 4, ал.2 от ЗМДТ се посочва, че невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъците и другите държавни вземания.

За неподадена навреме декларация по чл. 14 /на новопридобити имоти/, както и за недеклариране или невярно декларирани данни или обстоятелства, от които следва определяне на по-малък данък или освобождаване от данък глобата е от 10 до 400 лева, за юридически лица - от 500 до 3000 лева, ако не е предвидено по-тежко наказание.

Забава на заплащането, извън срока на дължимия данък върху недвижими имоти се санкционира с начисляването на лихва за просрочие.

Пресцентър на община Казанлък