Започва изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Казанлък“

02 Септември 2019, 15:19 |

Съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0115-C01 между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Казанлък, считано от 01.09.2019 г. започва проект „Патронажна грижа в община Казанлък“. Общата стойност на проекта е 366 536,48 лв., от които 311 556,01 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд, а 54 980,47 лв. национално финансиране.

 Срокът за реализиране на дейностите е 17 месеца, като същинското предоставяне на здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и ще започне на 01.02.2020 г.

В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна средана 142 души, съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Потребители, които да ползват почасови патронажни грижи по  проекта могат да бъдат:

• Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване и

• Хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък.

По проекта ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на лицата, подали заявления, въз основа на която ще се формира индивидуален план за ползване на услугата.

Срокът за прием на заявления от кандидат – потребителите, както и информация във връзка с кандидатстването ще бъдат официално обявени на страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg, както и на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък.

За почасовото предоставяне на здравно-социалните грижи в домашна среда по проекта предстои да бъдат наети медицински и социални специалисти, рехабилитатор и психолог, които да спомогнат за създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 

Пресцентър на община Казанлък