Започва ремонтът за „Защитено жилище“ в село Дунавци

31 Юли 2018, 15:23 |

Днес в сградата на бившата здравна служба в село Дунавци всички участници по проекта официално откриха строителната площадка за изграждане на защитено жилище, където ще бъде предоставяна социалната услуга за лица с умствена изостаналост.

Към момента, по договор с Община Казанлък СНЦ „Оптима“ предоставя социалната услуга за „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в сграда на територията на село Овощник. Материалната база там обаче е амортизирана и недостатъчно голяма. В сградата в село Овощник живеят осем младежи и девойки на възраст от 22 до 38 години, които след приключване на строително-монтажните дейности ще имат възможността да се преместят в обновените помещения в село Дунавци.

След реализирането на мерки за енергийна ефективностизползването на обновената сграда ще даде възможност за разширяване на дейностите по предоставяне на социални услуги в община Казанлък, разширяване на материално-техническата база, близка до семейната среда, разработване на пакет от социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хората с умствена изостаналост, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот с възможност за подкрепа и изява, по-висока ефективност на управление на институцията, по-ниска себестойност на предоставените услуги, ускорена интеграцията /реинтеграцията на потребителите, повишаване на тяхното качество на живот.

Сградата на бившата здравна служба в Дунавци е строена в средата на 80-те години и след прекратяването на лекарската практика там през последните осем години остава неизползваема. Предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност не само ще обновят постройката и ще я направят годна за използване за социалната услуга, но ще допринесат занамаляване на вредните емисии във въздуха, за подобряване на жизнената среда на територията на с.Дунавци, за по-ефективна работа на екипа и потребителите на услугата, за оптимизация на разходите за ползването на ремонтираното помещение.      

Проектът на стойност близо 130 000лв. с ДДС е съфинансиран на 85 на сто от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и бюджета на Община Казанлък. Срокът за обновяване на сградата е краят на месец октомври, тази година.

Социалната услуга е държавно делегирана дейност и получава годишен бюджет за развитие на дейностите си – официално разкрита с Решение на Общински съвет-Казанлък. За лица с умствена изостаналост това е една от малкото възможности да ползват услугите за подкрепа.

Пресцентър на община Казанлък