Започват ремонтите на Детска ясла №6 и Центъра за обществена подкрепа

12 Юни 2018, 14:17 |

Днес пред журналисти заместник кметът по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ в Община Казанлък Даниела Коева и представители на фирмите и общинския екип - участници в строителния процес разясниха основните дейности по проекта, с който Община Казанлък ще разшири социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск.

В рамките на 18 месеца ще бъдат реконструирани и оборудвани 2 сгради в град Казанлък: Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС), който ще бъде изграден в неизползваемия двуетажен корпус от сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ и ремонт на съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяването на дейността му.

Основните строителни дейности по изграждането на дневния център (ДЦПДТМУТС), в размер на 299 902,69 лв. с ДДС,предвиждат вътрешно преустройство и  цялостен вътрешен ремонт на битовите и санитарните помещения в корпуса на Детска ясла №6, изпълнение на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени и покрив, нова отоплителна инсталация и горивна база, газификация, подмяна на електрическа и ВиК инсталации, изграждане на външна рампа към входа на сградата и монтиране на външен асансьор за достъп до втория етаж на корпуса, реконструкция на прилежащо дворно пространство и превръщането му в сензорна градина, която терапевтично активира детските сетива, подмяна на отоплителна инсталация и газификация.

За новосъздадения дневен център е предвидена доставка на необходимото оборудване и обзавеждане за функционирането на различните кабинети и зали за работа, като зала за индивидуална работа, трапезария и зала за групова работа и дневен престой, място за почивка на потребителите, зала за лечебна физкултура и рехабилитация, психологически кабинет, кабинет на логопед, кухня и др.

Новият Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства ще има капацитет да обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги.

За извършване на аналогичен ремонт и на другите три корпуса на детската ясла - смяна на покрив, дограма, топлоизолация на покрив и фасади са предвидени средства по Бюджет 2018 на Общината и предстои провеждане на обществена поръчка.

За първи път в Казанлък „синя стая“ и спешен прием за деца – жертви или свидетели на насилие ще отворят врати след ремонта на Центъра за обществена подкрепа, който при настоящ капацитет 60 деца в риск след обновяването ще обслужва 80. „Синята стая“ цели щадящо, еднократно изслушване на  деца – жертви или станали свидетели на престъпление, за да се намали максимално нивото на травма за детската психика. Като помещение представлява две стаи, между които ще бъде поставено стъкло за едностранно виждане. В „синята стая“, вместо в съдебна зала, специалист ще разговаря с детето – свидетел на престъпление, а в съседното помещение чрез специално монтирана техника разговора ще следят следователи, прокурори, съдии и други представители на съдебната власт.

В рамките на изпълнение на проектната дейност ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности на обща стойност 79 722,47 лв. с ДДС в сградата на съществуващия Център за обществена подкрепа (ЦОП), находящ се на ул. „Войнишка“ № 25, северно от парк „Розариум“.

Основна цел на Центъра за обществена подкрепа е подобряване на качеството на живот на децата и семействата в риск с предоставяне на качествени социални услуги, които да отговорят на техните потребностите и да са достъпни за всяко дете и неговото семейство. Главната цел на специализирания екип е предотвратяване на изоставянето на деца, работа с деца с отклонения в поведението, превенция на насилието и отпадането от училище.

Разширяването на работата на центъра включва дейности за гарантиране на спешен прием на деца, преживели тежко събитие в семейството, за да получи специализирана помощ за преодоляване на травматичната ситуация и да може детето да се върне по-безболезнено след това в семейството.

Строително-ремонтните работи в центъра включват вътрешен ремонт на част от помещенията на 2 етаж на сградата и изграждане на външна рампа и достъпна среда, доставка на необходимото оборудване и обзавеждане, 2 спални помещения за общо 4 души, кухня с трапезария за потребителите.  

Обновяванията и на двете сгради са планирани с краен срок средата на месец септември, т.г. Следва доставката на оборудване и подготовката на съответните специалисти.

С едва 1 800,00 лв. съфинансиране от страна на Община Казанлък, като Бенефициент, Общината подписа нов Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-5.001-0037-С01 с обща стойност на проекта в размер на 531 800,00 лв., от които 530 000,00 лв. - безвъзмездна финансова помощ.

Община Казанлък кандидатства за проекта успешно и на 1-ви декември, 2017г. сключи с Управляващия орган Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз.

Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на  деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или близка до семейната среда в общността, както и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните му потребности.

Мисията на Община Казанлък е да отговаря на обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество. Отношението на Община Казанлък към развитието на социалните услуги е съобразено с Картата на услугите и с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Пресцентър на Община Казанлък