ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

14 Март 2020, 14:00 |

З А П О В Е Д

№ 356

гр. Казанлък, 14.03.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I.                 Въвеждам мерки за превенция на територията на Община Казанлък в сила до 29.03.2020 г.:

                          
1.     Преустановявам учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др./ в училищата, колежа и другите обучителни институции и организации. При възможност да се въвежда дистанционна форма на обучение;

2.     Преустановявам посещенията на децата в детски ясли и детски градини до 29.03.2020г.;

3.     Преустановявам всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

4.     Преустановявам провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове;

5.     Спирам посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, читалища, театър и всички туристически информационни центрове;

6.     Преустановявам провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други/;

7.     Ограничавам масовите мероприятия от частен характер на открито и закрито;

8.     Преустановявам дейността на Детска млечна кухня, Младежки дом, ЦОП, ЦСР, Дневни центровете за настаняване за деца и младежи;

9.     Преустановявам прием на нови потребители за ЦНСТ, Защитени жилища и Домове за стари хора и дементно болни;

10.  Хотелите да работят със затворени кафенета, лоби барове и ресторанти. При включена закуска същата да се осигури „тип кетъринг“ / пакет/  на място в стаята;

11.  Ресторантите работят само при доставка на храна „тип кетъринг“ на адрес;

12.  Баничарници, репове, заведения за бързо хранене могат да работят само на гише, като поставянето на маси и столове пред тях е абсолютно забранено. Задължително е използването на лични предпазни средства и строга дезинфекция;

13.  Забранявам ползването на обществените бани в град Казанлък и с. Овощник;

14.   Преустановявам посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии, магазините за облекло и обувки;

15.  Фризьорските салони и козметични студиа работят при спазване на висока лична хигиена, дезинфекция на работните места. Задължително се поставя надпис на входа „ ВЛИЗАНЕ ПО ЕДИН!“ след предварително запазен час за посещение;

16.  Всички превозвачи, в това число таксиметровите, да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие;  

17.  Ежедневно да се дезинфектират всички детски площадки, паркова мебел, автоспирки и спортни съоръжения на открито;

18.  На територията на общинските и частни пазари да се създаде организация за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори и да се работи през маса;

19.  На всички банкомати, вендинг автомати и кафе машини да се извършва строга дезинфекция от собствениците;

20.  Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

21.  Преустановявам всички детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Общината;

22.  При извършване на радостни обреди /сватби и кръщенета/ в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани;

23.  При извършване на погребения погребалните агенции да изпълняват изискванията на наредба №2/21.04.2011 за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници;

24.  Да се въведе достатъчно безопасно отстояние при реденето на хора на опашка при пазаруване, плащане на сметки, изчакване на прием при лекар и др. от търговците, администрациите и работодателите чрез очертаване на пода на цветни линии /тиксо/ с отстояние минимум един метър;

25.  Създават се спешни административни екипи за подпомагане на възрастните и самотноживеещи хора, като нуждаещите се от лекарства и хранителни продукти могат да подават своите заявки на тел.: 0700 400 56.

След обработване на заявките, екипите ще извършват доставка до адрес. За града това ще се извършва посредством общински автомобили, а за населените места в общината - чрез кметовете;

26.  Общинска администрация и кметствата на населени места приемат граждани при крайна необходимост като обслужването се извършва от фронт-офис или по електронен път.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Казанлък.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник кметовете и секретаря на общината.


ГАЛИНА СТОЯНОВА /п/

Кмет на Община Казанлък