Завърши работата по проект „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“

28 Юни 2018, 16:31 |

Със заключителна пресконференцияднес в Община Казанлък официално бе сложен финал на работата по проект BG05M9OP001-2.002-0037„Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Училища - партньори по проекта бяха ОУ „Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище, ОУ „Кирил и Методий", с. Копринка, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Ръжена, ОУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево.

Благодарение на пълноценното партньорство с 6-те училища и фондация „Ромско сърце“ заложените в проекта цели бяха реализирани. Повишен бе броят на интегрираните ученици от етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък чрез мотивирано включване още от най-ранна възраст в образователния процес.

В училищата – партньори по проекта бяха изпълнени образователни дейности в ателие „Да учим днес за успешно утре“ и ателие „Пъстра забава“, включващи над 303 ученици от 1-ви до 4-ти клас. Заниманията се провеждаха в рамките на 62 учебни седмици за изминалите две учебни години и бяха насочени към подобряване на знанията на децата по български език, изграждане на четивна техника и придобиване на умения за комуникация.

Обособяването на клубовете ,,Да учим днес за успешно утре“ и клуб „Пъстра забава“ насърчи учениците от етнически малцинствен произход да придобият допълнителни знания по български език. Чрез дейностите в неформална среда учениците, чиито майчин език не е български, подобриха речниковия си запас и комуникативните си способности, което повиши тяхната успеваемост в редовните учебни занимания.

През учебните 2016/2017 и 2017/2018 г. за 27 ученици, живеещи в местността „Язовира“, близо до с. Копринка, бе осигурен специализиран ежедневен транспорт до учебното заведение в населеното място, което им гарантира равен достъп до качествено образование.  

Родителите на децата от маргинализирани общности също взеха участие в дейностите по проекта. Заниманията с тях бяха насочени към развитие на родителските им компетенции и работа в екип. Включването на семейството в живота на училището бе механизъм за превенция на риска от отпадане от образователната система на децата.

 

Пресцентър на община Казанлък