Кметът отговаря: За периода 2012г. – 2015г. общинският съветник от група на „БСП лява България“ Пламен Караджов е закупил 6 общински имота почти на начално обявената тръжна цена

25 Юли 2019, 17:35 |

Придобивките се случват по време, когато Пламен Караджов е задължен към Общината с десетки хиляди лева по договор за наем на заведение в града.

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

             Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното:

            За цитираните от Вас имоти в землищата на с. Бузовград и с. Средногорово са проведени търгове, както следва:

 

зем. земя в
землището на с.Бузовград

№ на
имот

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 

процедура

дата

кв.м.

начална
цена
в лв.

цена по
 договор
в лева

купувач

1

103480

търг с тайно
наддаване

20,05,2015г.

496

400

410

Пламен Станимиров
Караджов

2

103479

търг с тайно
наддаване

20,05,2015г.

922

740

750

Пламен Станимиров
Караджов

3

103469

търг с тайно
наддаване

20,05,2015г.

691

560

570

Пламен Станимиров
Караджов

зем. земя в
землището на с.Средногорово

№ на
имот

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 

процедура

дата

кв.м.

начална
цена

цена по
 договор

купувач

1

0007628

търг с тайно
наддаване

10,07,2014г.

708

240

280

Пламен Станимиров
Караджов

2

0007305

търг с тайно
наддаване

10,07,2014г.

490

180

220

Пламен Станимиров
Караджов

3

039032

търг с явно
наддаване

14,06,2012г.

4828

4408

4408

Пламен Станимиров
Караджов

 

            Видно от справката купувач на посочените 6 общински имота е Пламен Станимиров Караджов, общински съветник от група на „БСП лява България“.

            Цената на която са закупени имотите е на начално обявената тръжна цена или най-много с 1 % над нея.

            За трите имота в с.Средногорово, с площ 6 026 кв.м. са заплатени 4 908 лв., а за трите имота в с. Бузовград, с площ 2 109 кв.м. са заплатени 1 730 лв.

 

  

С уважение,

 ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък