Отговор на Кмета на Казанлък на питане на общински съветник: Емблематична къща, собственост на „БСП лява България“ се руши

27 Юни 2019, 12:04 |

ДО

Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ КАТАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАТАНОВ,

 

Във връзка с зададените от Вас въпроси, отразени в писменото Ви питане по чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Казанлък, с входящ № ОС-2921/20.06.2019 г.касаещо опасен недвижим имот- сграда известна, като „Къща на Дочо Сапунов (работнически клуб- „Дружба“)“, находящ се на адрес: ул. „Христо Ботев“ № 54, гр. Казанлък, Ви уведомяваме следното:

  1.       Чия собственост е въпросния имот?,

Отговор: Сградата е собственост на Политическа партия „Българска

социалистическа партия“ по данни от разписна книга към проекта за дворищна регулация на гр. Казанлък и от справка с дирекция „Местни приходи“, общ. Казанлък, както и от публикувана на официалния сайт на Политическа партия, „Българска социалистическа партия“, справка разшифровка за притежаваните собствени недвижими имоти.

  1.        Какъв е статута на недвижимия имот?

Отговор:  „Къща на Дочо Сапунов“ е обявена в държавен вестник, брой  34 от

30.04.1974 г. за архитектурно- строителен паметник на културата от „местно значение“ и съгласно § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство притежава  статут на обявена единична архитектурно- строителна недвижима културна ценност, с категория „местно значение“

3. Защо продължава да бъде опасен за живота и здравето на преминаващите? и „Не следва ли имотът да бъде обезопасен и отремонтиран?“ и „Какви мерки ще се предприемат за опазване живота и здравето на хората?

Отговор: Съгласно Чл. 71, ал.  1 от Закона за културното наследство, собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да:

1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му;

2. уведомяват незабавно НИНКН, а в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 2  от ЗКН- и звената по чл. 17, ал. 3 от ЗКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този закон;

3. съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83;

 

Кметът на Община Казанлък, съвместно с Регионалния инспектор от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, е издал УКАЗАНИЯ с изх. № 163-25-1#4от 26.03.2019 г., на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство за аварийно- временно укрепване и е определен 7/седем/ дневен срок от получаване на указанията, за изпълнението им. Въпросните указания предвиждат собственикът на сградата в определения срок да:

-          обезопаси сградата, изразяващо се в поставяне на временна метална ограда на отстояние 1,50 м от източната фасада.

-          да извърши укрепване на еркерното излизане на етажа, чрез подпиране на еркера на три места чрез дървени или телескопични подпори и напречна греда.

Указанията са получени на 01.04.2019 г, видно от известие за доставяне.

При направен оглед на място, на 16.05.2019 г. работна група от Община Казанлък констатира че, дадените указания не са изпълнени, за което кметът на общината е сезирал с писмо министъра на културата за неизпълнение от собственика на имота – БСП на дадените указания за обезопасяване на сградата.

 

За извършване на неизпълнените мерки от указанията е издадено е възлагателно писмо до ОП „КДиПИС“ за изпълнение със средства от предприятието, които ще бъдат предявени за възстановяване от собственика.

            На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство Кмета на община Казанлък е издала Заповед № 443/28.03.2019г. за назначаване на комисия, която да установи с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно- реставрационни и ремонтни работи.

            Назначената комисия е действала в период 15-17.05.2019г. и е съставила констативен протокол №П-3 от 17.05.2019 г           

Въз основа на констативния протокол и на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство е издадена Заповед № 819 от 31.05.2019г. от Кмета на Община Казанлък, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 от ЗКН за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. С въпросната заповед е заповядано на собственика на Недвижима културна ценност „Къща на Дочо Сапунов/ работнически клуб „Дружба“- политическа партия „Българска социалистическа партия“/ПП „БСП“/:

            1. Да възложи изготвяне на конструктивно обследване, както и на пълно архитектурно и фотозаснемане с детайли на сградата - недвижима културна ценност.

            2. Въз основа на изготвени конструктивно обследване, както и на пълно архитектурно и фотозаснемане на сградата - недвижима културна ценност, собственикът да възложи изготвяне на инвестиционен проект за частична реконструкция на източната ù еркерна част, както и проект за консервация и реставрация на недвижимата културна ценност Къща на Дочо Сапунов /Работнически клуб „Дружба”/“, а при необходимост и проект за адаптация на същата. Инвестиционния проект да съдържа и проект за ограда с бетонова основа и ажурна част по западна и южна имотни граници. Проектите следва да са изготвени от правоспособно лице вписано в регистъра на чл. 165 от ЗКН.

            3. В срок до 2 месец от получаване на настоящата заповед, собственика да представи горецитираната документация в Министерство на културата, за съгласуване по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН.

            4. След получено положително становище на горецитираната документация от министъра на културата, собствениците в срок до 6 месеца от получаване на настоящата заповед, да представят същото, ведно със съгласуваната проектна документация и пълната документация по чл. 143, ал. 1 и чл. 144 от ЗУТ в Община Казанлък, за одобряване на същата и получаване на необходимото разрешение за строеж.          

            5. Собствениците следва да изпълнятработите предвидени в горецитираните инвестиционни проекти след съгласуване им с Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН, и одобряването на същите и получаване на разрешение за строеж от Община Казанлък, в срок до 3 месеца от влизането му в сила.

Заповед № 819 от 31.05.2019г. е получена на 10.06.2019г., видно от известие за доставяне.

            5. Какви санкции ще се наложат на собственика на имота?

            Отговор: Съгласно чл. 72, ал. 4 от Закона за културно наследство, при неизпълнение на съответните указания по чл. 72, ал. 3 от ЗКН в определения срок общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно-временно укрепване за сметка на лицето по чл. 71, ал. 1 от ЗКН, като вече се прилага въпросната разпоредба, началото което прилагане е дадено с изпращане на възлагателно писмо от Кмета на Община Казанлък за извършване на неизпълнените мерки от указанията с изх. № 163-25-1#4/26.03.2019г., адресирано до изпълнител: Общинско предприятие „Комунални дейности и подържане на инфраструктурата“.

            Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за културно наследство, когато заповедите по чл. 73, ал. 3  (за извършване на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности) и чл. 74 (за демонтиране на недвижимата културна ценност), не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината.

            Съгласно чл. 76, ал. 3 в заповедта по чл. 76, ал. 2 по ЗКН, се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите по ал. 1, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители.

            Съгласно чл. 76, ал. 5 въз основа на заповедта по чл. 76, ал. 2 от ЗКН, върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски.

            Съгласно чл. 76, ал. 6 от ЗКН държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

 

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък